top of page
photo.jpg

Fryske folk mei eigen skreaune teksten

FRYAZ bestiet lykas Gaeld'r út: Gjalt de Jong, Ietsje Meems, Paul Siemensma, Kees Hofstra

Fryaz in âlde namme foar Friezen. Wy besjonge ús Fryske identiteit mei in teätrale ynslach. Tusken de sankjes troch besprekke we de meardere en somtiden djippere lagen fan ús Frysk wêzen en ús heitelân. Stean wy noch sa yn de wrâld as ús foarâlden? Feroarje wy ús DNA troch oare natoerlike omstannichheden as minske hannen? As bin we twongen om mei te gean yn it grutte gehiel sadat ús Frysk wêzen net oerlibbet? Leare ús bern noch ús memmetaal ‘litte gean as….?’ Klinkt it no swiermoedich? Nee we dogge ditmei in knypeage.

bottom of page